"Let's your Futures Bright"
News Update

Management Team

Lal Bahadur B.K
Tanka Lal Shrestha
Pratikshya Subedi
Bhojraj Giri
Prem Kumar Magarati
Amar Nath Acharya
Laxmi Ramtel
Parbati Giri
Ram Giri
Rudra Bahadur Giri
Bhes Nath Khatiwada
Bimala Hamal